ویژگی های دوره
تاریخ شروع: پنج شنبه 25 و شنبه 27 ارد
17_14 ساعت

کارگاه اشنایی بامهارت های مقابله 

بااسترس کرونا ویژه همه اعضای خانواده