ویژگی های دوره
تاریخ شروع: جمعه 9 خرداد
9 تا 12 صبح ساعت

 " کارگاه آشنایی... 

 با راهکارهای دستیابی به معنا ومفهوم عشق و

 خانواده سالم ویژه همسران "