لیلا پازوکی

لیلا پازوکی

دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری ( روان سنجی)

مشاوره تحصیلی، استعداد یابی کودکان و نوجوانان،

 مشاوره فردی کودک و نوجوان

آدرس پستی:
وب سایت:
ایمیل:

تلگرام:

تلفن: