تیراژه جوینی

تیراژه جوینی

تیراژه جوینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهراکارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تهران مرکز.

درمانگر اختلالات بالینی

Cbt درمانگر

EMDR درمانگر 

متخصص کودک 

مشاوره فردی

مشاوره پیش از ازدواج 

.انجام آزمون هوش کودکان

آدرس پستی:
وب سایت:
ایمیل:

تلگرام:

تلفن: